Η Αττική για άλλη και φορά πλήττεται από τεράστιες πυρκαγιές, με αποτέλεσμα την ύπαρξη πολλών δεκάδων βεβαιωμένων θανάτων, εκατοντάδων αγνοουμένων και τραυματιών, αλλά και ανυπολόγιστων υλικών καταστροφών μέσα σε αστικό ιστό.
Ανώτατοι αξιωματούχοι της Επιτροπής αναγνώρισαν το μέγεθος των απωλειών και των υλικών καταστροφών και τόνισαν την ανάγκη εκδήλωσης έμπρακτης αλληλεγγύης προς την Ελλάδα.
Ερωτάται η Επιτροπή:
Τι άμεσα μέτρα προτίθεται να λάβει για την έμπρακτη στήριξη και έκφραση αλληλεγγύης στους πληγέντες από τις τεράστιες καταστροφές;
Τι δυνατότητες προσφέρει και υπό ποιες προϋποθέσεις η ευρωπαϊκή νομοθεσία, προκειμένου να βοηθηθούν οι πληγέντες αλλά και οι πληγείσες περιοχές;

Aπάντηση:
Απάντηση του κ. Στυλιανίδη
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(25.10.2018)
Η ΕΕ βρίσκεται στο πλευρό της Ελλάδας αυτές τις δύσκολες στιγμές. Ο επίτροπος κ. Στυλιανίδης επισκέφτηκε τη χώρα λίγες ώρες μετά την καταστροφή.
Στις 23 Ιουλίου 2018, η Ελλάδα ενεργοποίησε τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης (ΜΠΠΕ) για να ζητήσει τη συνδρομή εναέριων και επίγειων μέσων δασοπυρόσβεσης. Εννέα κράτη μέλη προσέφεραν βοήθεια μέσω του μηχανισμού: η Ισπανία, η Κύπρος, η Βουλγαρία, η Πορτογαλία, το Μαυροβούνιο, η Κροατία, η Ιταλία, η Ρουμανία και η Μάλτα. Η Ελλάδα δέχτηκε και χρησιμοποίησε την παρακάτω βοήθεια:
– Κύπρος: μία χερσαία μονάδα αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών
– Ιταλία: δύο Canadair
– Ισπανία: δύο Canadair
– Ρουμανία: ένα αεροσκάφος πυρόσβεσης και ένα αεροσκάφος εφοδιαστικής
Επιπλέον, η Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης του Copernicus εκπόνησε πέντε δορυφορικούς χάρτες των πληγεισών περιοχών.
Για να ενισχυθεί ο ΜΠΠΕ, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού ικανοτήτων πολιτικής προστασίας («rescEU»). Η πρόταση έχει επίσης ως στόχο την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ικανότητας Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών μέσω υψηλότερης ενωσιακής συγχρηματοδότησης του κόστους υλοποίησης. Η πρόταση αυτή βρίσκεται επί του παρόντος υπό διαπραγμάτευση και η Επιτροπή εργάζεται σκληρά για να τεθεί σε λειτουργία ένα νέο σύστημα πριν από την επόμενη περίοδο δασικών πυρκαγιών.
Επιπλέον, το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ μπορεί να συμβάλει στην κάλυψη του κόστους των επιχειρήσεων έκτακτης ανάγκης και αποκατάστασης ύστερα από φυσικές καταστροφές(1). Η ΕΕ στηρίζει επίσης μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης μέσω ειδικών χρηματοδοτήσεων για δράσεις διαρθρωτικές(2), γεωργικής/αγροτικής ανάπτυξης(3) και έρευνας(4).
Οι υπηρεσίες της Επιτροπής είναι έτοιμες να διερευνήσουν από κοινού με τις αρμόδιες εθνικές και περιφερειακές αρχές τη δυνατότητα αναθεώρησης του/των προγράμματος/-ων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) που αφορά/-ούν τις πληγείσες περιοχές, ώστε να διευκολυνθούν οι αναγκαίες δράσεις για την αποκατάσταση των δημόσιων υποδομών και την αναζωογόνηση των τοπικών οικονομιών.

(1)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 661/2014.
(2)Δυνάμει των κανονισμών (ΕΕ) 1300/2013 και 1301/2013 το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) παρέχουν τη δυνατότητα στήριξης δράσεων που σχετίζονται με την πρόληψη και τη διαχείριση κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων ανθεκτικότητας σε καταστροφές και των συστημάτων διαχείρισης, εφόσον οι δράσεις αυτές είναι σύμφωνες με μια εθνική ή περιφερειακή εκτίμηση κινδύνου· ωστόσο, η αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται σε ιδιωτικές ιδιοκτησίες από φυσικές καταστροφές δεν είναι επιλέξιμη.
(3)Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 προβλέπει στήριξη για δράσεις πρόληψης, οι οποίες είναι σύμφωνες με το πρόγραμμα προστασίας των δασών που καταρτίζουν τα κράτη μέλη.
(4)Πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» για την έρευνα και την καινοτομία, πρόγραμμα LIFE.

Click to Translate »